heksameeter

heksameeter, kuuest värsijalast, harilikult daktüleist koosnev värss, antiikkirjanduses tavalisimaid värsimõõte. Neljas esimeses värsijalas võib daktüli asemel olla spondeus; viimane värsijalg on vajaksilbiline. Rütmipaus ehk tsesuur paikneb enamasti kolmandas värsijalas.

VE, 2006