Kõpu asulakohad ja kalmed

Kõpu asulakohad ja kalmed, Ülendi ja Kõpu vahelt on avastatud rohkem kui 10 kiviaja hülgeküttidele kuulunud hooajalist asulakohta, mille vanus (hilismesoliitikumist neoliitikumini) vastab nende asendile – Antsülusjärve ja Litoriinamere rannajoonel. Kõpu küla maal on Hiiumaa suurim kivikirstkalmete rühm, mida on uuritud 1928 (Eerik Laid), 1941 (Marta Schmiedehelm) ning 1981 ja 1983 (Vello Lõugas). Vähemalt 17 kalme hulgas võib olla ka ühetarandilisi tarandkalmeid. Nende juures on rohkesti muistseid põllukivihunnikuid.

EE 12, 2003