laenamine (keeleteadus)

laenamine, keeleteaduses keele rikastamine teise keele või murde sugemetega. Tavalisimad on laensõnad (eesti keeles näiteks balti laenud, alamsaksa laenud, germaani laenud). Laenuda võivad ka häälikud (näiteks eesti keeles f ja š), tähendused (tõlkelaen), fraseologismid ja morfoloogilis-süntaktiliste tarindite mallid (näiteks saab tehtud  ).

VE, 2006