leedemuld

leedemuld, Podzol, rohttaimedeta okasmetsa hap­peline muld, millel huumushorisonti ei ole või see on vähem kui 5 cm tüsedune. Metsakõdukihile järgne­vad E- ja B-horisont. Eesti leedemullad asuvad liivadel, taigavööndis võivad nad olla ka liivsavil. Tekke ja ehituse järgi jagatakse leedemullad primaarseks (põline huumus­horisondita metsamuld, sügavama leetumise kor­ral huumusilluviaalne), huumuslikuks (profiilis järgneb metsakõdule õhuke A-horisont) ja sekun­daarseks leedemullaks (pärast primaarse leedemulla ülesharimist või raiestike rohukamaraga kattumist uuesti metsakasvanud ala muld, tema profiilis on endise ja uue E-horisondi (E' ja E") vahel A-horisont). Alltüüpide piires jagatakse nad E-horisondi tüseduse järgi õhu­keseks (<10 cm), keskmise sügavusega (10-20 cm) ja sügavaks (>20 cm) leedemullaks.

EME 2, 2009