normimine

normimine, kirjakeele normide kindlaksmääramine ja esitamine keelekorraldusallikais (sõnaraamatuis ja grammatikais) ning keelekomisjonide soovitustes. Ametlikus keelekasutuses on keelenormi järgimine kohustuslik (Vabariigi Valitsuse määrus nr 323, 3. X 1995), ülejäänud ühiskonna jaoks on see soovitatav, kuivõrd see tagab üldarusaadava, selge ja väljendusrikka kirjakeele. Normimise ülesanne on vähendada rööpkujude teket (eriti ortograafias, morfoloogias ja sõnamoodustuses) ning suurendada väljendusvõimaluste tundmist ja nende olukorrakohase kasutamise oskust.

EE 12, 2003