põhiseadus

põhiseadus, konstitutsioon, põhikorraakt, mis sätestab üksikisiku ja riigi suhete alused ( põhiõigused ja -kohustused), rahva osa riigivõimu kandjana ning teostajana, riigiorganite struktuuri, nende moodustamise korra, pädevuse ja omavahelised suhted. Kõik riigi seadused ja muud õigusaktid peavad olema põhiseadusega vastavuses.

VE, 2006