Ruhnu seente seireala

Ruhnu seente seireala. 2000. aastal rajati Ruhnu saarele surnud puidu ja saproksüülsete seente püsiseireala, pindalaga 1500 m2. Ala asub Valgist idas väga kontrastse mikroreljeefiga loodusmetsas, mis kujutab endast soovõha kasvukohatüüpi sanglepa-lodumetsa. Seirealalt koguti andmeid neljal aastal, edaspidi võrreldakse muutusi 10 aasta möödudes iga aasta tagant. Uurimisaja jooksul tuvastati seirealal 29 seeneliiki, mitmed neist on Eestis haruldased, näiteks nahkis Resinicium pinicola ja Aegerita candida.

2003. aastal tehti seirealal kindlaks 5 põlismetsa tunnusliiki: valge võrkpoorik (Ceriporia reticulata), vammik (Phlebia subcretacea), roostetorik (Pycnoporellus fulgens), klaasjas lodupoorik (Physisporinus vitreus) ja pehme peenpoorik (Skeletocutis lenis).

Kirjandus

  • L. Anderson, M. Külvik jt. Vääriselupaikade inventuur Eestis 1999–2002. Tartu, 2003
  • E. Parmasto. Ruhnu seenestikust. – Eesti Loodus 1991, 6
  • E. Parmasto ja I. Parmasto. Fungi of Ruhnu Island (Estonia). – Estonia Maritima 7, 2005

Välislink

Loodud 2014