TÜ Eesti mereinstituut

TÜ Eesti mereinstituut, Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut, lühend LOMI, (kuni aastani 2001 Eesti Mereinstituut) on Tartu Ülikooli teadus- ja arendusasutus.

TÜ Eesti mereinstituudi tegevuse eesmärk on veeökosüsteemide, eriti Läänemere ökosüsteemi struktuuri ja funktsioneerimise selgitamine ning vee-elusvarude seisundi hindamine ja prognoosimine, et neid säästvalt kasutada ja kaitsta. Sellel eesmärgil teeb mereinstituut alusuuringuid, korraldab vastavalt riiklikele programmidele veekeskkonna, vee-elustiku ja kalavarude seiret, hindab ja prognoosib nende seisundit, organiseerib konverentse, osaleb kõrghariduse andmisel, teeb rakendusuuringuid ja arendustöid ning esindab Eestit rahvusvahelises koostöös. Instituudil on kaasaegse uurimistehnikaga teaduslaborid ja 5 välibaasi (Pärnu, Praaga, Matsalu, Kihnu ja Kõiguste). Instituudile kuuluvad uurimislaevad Vilma, Maru, Merihärg ja Johanna ning välibaasides mitu paati.

Mereinstituut teeb laialdast rahvusvahelist koostööd, eeskätt teadus- ja rakendusteadusorganisatsioonidega. Koostööd tehakse Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES), Läänemere Keskkonna Kaitse Komisjoni (HELCOM), Läänemere Bioloogide Assotsiatsiooni jt rahvusvaheliste organisatsioonidega ning paljude riikide instituutidega.

Teadustöid on avaldatud kuni aastani 2007 peamiselt „Eesti Teaduste Akadeemia Toimetiste” seerias „Bioloogia. Ökoloogia” ning rahvusvahelistes mereteaduse ja -bioloogia ajakirjades. 2003. aastal avaldati peamiselt TÜ Eesti mereinstituudis töötavate autorite uurimusi hõlmav koguteos „Fishes of Estonia”.

Aastal 2011 oli TÜ Eesti mereinstituudi koosseisus 127 töötajat, neist 84 on teadustöötajad. Aastast 1998 on instituudi direktor Toomas Saat.

TÜ Eesti mereinstituudi osakonnad

  • meresüsteemide osakond
  • merebioloogia osakond
  • kalabioloogia ja kalanduse osakond
  • Pärnu osakond
  • ökodünaamika osakond (asub Pärnus)
  • kaugseire ja mereoptika osakond
  • kalanduse teabekeskus (kuulub kalabioloogia ja kalanduse osakonna juurde)

TÜ Eesti mereinstutuudi ajalugu

Eesti Mereinstituut asutati Eesti Teaduste Akadeemia (TA) ja Keskkonnaministeeriumi ühisinstituudina 3. VII 1992 Eesti Kalandusinstituudist ja TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi mereuuringutega tegelevatest üksustest. 6. I 1992 asutatud Eesti Kalandusinstituudi eellane oli Läänemere Kalamajanduse Instituudi Tallinna Osakond (selle eellased omakorda olid 1936. aastal asutatud Kalanduskoda ja 1. X 1945 loodud Üleliidulise Kalamajanduse ja Okeanograafia Teadusliku Uurimise Instituudi (TUI) Eesti Osakond). TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi mereuuringutega tegelevad üksused said alguse Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi Läänemere sektorist (moodustati 2. X 1972). 1996 restruktureeriti Eesti Mereinstituut Keskkonnaministeeriumi teadusasutuseks. 1. I 2001 viidi mereinstituut Keskkonnaministeeriumi haldusalast Tartu Ülikooli teadus- ja arendusasutuseks. 2002. aastal eraldus TÜ Eesti mereinstituudist merefüüsika sektor ja selle alusel moodustati TTÜ meresüsteemide instituut. Aastast 2008 on see TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna instituut (varem oli bioloogia- ja geograafiateaduskonna instituut).

MerLe, 1996; EE 12, 2003; muudetud 2011