Väinamere hoiuala

Väinamere hoiuala, hõlmab suurt osa Väinamerest ja ümbritsevast rannikualast. Koosneb Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa ja Saaremaa osahoiualast. Hiiumaa osahoiuala pindala on 60 595,5 ha, sellest veeosa 57 276,7 ha, Läänemaa osahoiualal 67 166,8 ha, sellest veeosa 63 532,4 ha, Pärnumaa osahoiualal 3669,9 ha, sellest veeosa 3359,3 ha, ja Saaremaa osahoiualal 42 395,5 ha, sellest veeosa 41 329,3 ha. Asutatud 2007. aastal veealuste liivamadalate, liivaste ja mudaste pagurandade, rannikulõugaste, laiade madalate lahtede, karide, esmaste rannavallide, püsitaimestikuga kivirandade, merele avatud pankrandade, väikesaarte ning laidude, rannaniitude, soolakuliste muda- ja liivarandade, püsitaimestikuga liivarandade, jõgede ja ojade, kuivade nõmmede, kadastike, lubjarikka pinnasega kuivade niitude, lubjavaese pinnasega liigirikaste niitude, loodude, sinihelmikakoosluste, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude, puisniitude- ja karjamaade, allikate ja allikasoode, liigirikaste madalsoode, soostuvate ja soo-lehtmetsade, vanade loodusmetsade, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute kui elupaikade kaitseks, aga ka kauni kuldkinga, madala unilooga (Sisymbrium supinum) ja könttanuka (Encalypta mutica) kasvukohtade ning järvekauri, punakurk-kauri, tuttpüti, hallpõsk-püti, sarvikpüti, auli, haha, soopardi, luitsnokk-pardi, piilpardi, viupardi, sinikael-pardi, rägapardi, rääkspardi, sõtka, tõmmuvaera, mustvaera, väikekoskla, jääkoskla, rohukoskla, punapeavardi, tuttvardi, merivardi, suur-laukhane, väike-laukhane, hallhane, rabahane, mustlagle, valgepõsk-lagle, väikeluige, laululuige, kühmnokk-luige, hallhaigru, valge-toonekure, kormorani, hüübi, kivirullija, niidurüdi, suurrüdi, kõvernokk-rüdi, värbrüdi, väiketülli, liivatülli, rukkiräägu, laugu, rohunepi, mudanepi, plüti, sookure, kalakajaka, tõmmukajaka, naerukajaka, väikekajaka, mustviirese, väiketiiru, räusktiiru, jõgitiiru, randtiiru, tutt-tiiru, vöötsaba-vigle, mustsaba-vigle, kiivitaja, suurkoovitaja, rüüt tutka, plüü, väikehuigu, täpikhuigu, naaskelnoka, tumetildri, mudatildri, heletildri, punajalg-tildri, veetallaja, nurmkana, tedre, raudkulli, tuuletallaja, hiireviu, karvasjalg-viu, roo-loorkulli, välja-loorkulli, soo-loorkulli, merikotka, kalakotka, kassikaku, soorätsu, värbkaku, väänkaela, valgeselg-kirjurähni, väike-kirjurähni, hallrähni, jäälinnu, hallõgija, punaselg-õgija, nõmmelõokese, vööt-põõsalinnu, põldtsiitsitaja, rästas-roolinnu, hallhülge, viigerhülge, saarma, võldase, jõesilmu, teelehe-mosaiikliblika (Euphydryas aurinia) ja suur-mosaiikliblika (E. maturna) elupaikade kaitseks.

Loodud 2011