hagi

hagi, tsiviilnõue, mille hageja esitab oma rikutud õiguste või vaidlustatud huvide kaitseks kohtule kostja vastu.

VE, 2006