haridus

haridus, õppimise ja kasvatuse kaudu omandatud süsteemne teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtushinnangute ja käitumisnormide kogum, mis näitab inimese arengu taset ning võimaldab tal pidevalt areneda ja ennast teostada. Suunduse järgi eristatakse üld-, kutse- ja vabaharidtust, taseme järgi põhi-, kesk- ja kõrgharidust, sisu järgi humanitaar- ja reaalharidust.

VE, 2006