Veterinaar- ja Toiduamet

Veterinaar- ja Toiduamet, lühend VTA, Põllumajandusministeeriumi valitsemisala valitsusasutus; asutati 2000, kui reorganiseeriti Veterinaar- ja Toiduinspektsioon. VTA korraldab veterinaarmeditsiini, toidu- ning söödaohutust, turukorraldust, loomakaitset ja põllumajandusloomade aretust reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist ja teostab nende nõuete täitmise üle riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses (näiteks kontrollib veterinaarasutuste tööd, toiduohutust ja loomakaitset reguleerivate õigusaktide täitmist, teostab järelevalvet põllumajandusloomade aretuse valdkonnas, tegeleb loomataudide tõrje ja profülaktikaga, teostab loomade, loomsete saaduste, toidutoorme ja toidu kontrolli, korraldab toidu käitlemise ettevõtete tunnustamist ja toidu, sööda ja joogivee kvaliteedi hindamiseks tehtavaid laboratoorseid uuringuid, teostab loomade identifitseerimise ja registreerimise järelevalvet, tegeleb keskkonna kaitsmisega loomapidamise ja loomataudidega kaasnevate kahjulike tegurite eest, kontrollib veterinaararstide ja loomseid saadusi tootvate loomapidajate poolset ravimite ja ravimsöötade kasutamist ning väljastab veterinaarteenuse osutamise tegevuslube ja uuendtoidu käitlemise lube). Amet osaleb veterinaaria-, toidu- ja loomakaitsealaste riiklike ja rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Ameti kohalikeks asutusteks on maakondade veterinaarkeskused (15), VTA kauplemise ning impordi ja ekspordi osakond (moodustati 2004 VTA-ga liidetud VTA Piiriteenistusest) haldab viies piiripunktis (Luhamaa, Paldiski, Narva, Paljassaare ja Muuga sadama piiripunktis) teostatavat veterinaar- ja toidukontrolli. VTA juhatus asub Tallinnas. Amet kasutab järelevalve teostamisel Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi (VTL) ning teiste volitatud laboratooriumide teenust. VTA järelevalvealasse kuuluvate objektide seisundi kontrollimine on antud selleks volitatud tegevusluba omavatele veterinaararstidele.

Loe täiendavalt artiklit Veterinaar- ja Toidulaboratoorium.

EE 12, 2003; muudetud 2011